Historia powstania

„Wszystko, co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym”

Mieszkańcy wsi Rogienice Wielkie w okresie przedwojennym nie przywiązywali większej wagi do nauczania. Nie było ku temu również warunków. Nauka odbywała się w domach prywatnych.  W 1924 roku utworzono w Rogienicach Wielkich trzyletnią szkołę powszechną, do której uczęszczali uczniowie z różnych miejscowości, przede wszystkim z Rogienic Piasecznych, Rogienic Wypych, Drożęcina, Penzy. Lekcje prowadzone były przez jednego nauczyciela. Uczył on wielu przedmiotów.

W okresie międzywojennym w szkole uczyli, m.in.:

  1. Pani Sochowa
  2. Małżeństwo Wierzbowscy
  3. Pan Ziembowicz

W roku 1938 lekcje odbywały się u państwa Sobocińskich przy ulicy M.Konopnickiej oraz u państwa Piwowarskich przy ulicy Długiej.  W okresie wojennym przerwano prowadzenie lekcji. Po pewnym czasie uczniowie zaczęli potajemnie spotykać się w domach i rozpoczęto nauczanie nielegalne, gdyż oficjalne było zabronione przez Niemców. Tajne nauczanie odbywało się w pobliżu leśniczówki w domu państwa Rakowskich, obecnie Wysockich. Uczyła tam nauczycielka z Jeziorka, która w tym czasie była na wygnaniu we wsi Rogienice Wielkie. Nauka nie trwała długo, gdyż Niemcy patrolowali las i okoliczne domy. Aby uniknąć ewentualnych represji, zaprzestano nauczania. Po wojnie z powodu biedy trudno było wielu rodzinom wysłać wszystkie dzieci do szkoły. Zazwyczaj do szkoły szły młodsze dzieci, zaś starsze pomagały rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W latach 40. XX wieku prowadzono zajęcia lekcyjne u państwa Gałązków i Nitkiewiczów. Klasy były w tym okresie liczne, ponieważ do szkoły zaczęli przychodzić uczniowie z pobliskich wsi. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Mrozek , a nauczycielkami panie:  Pabiańczyk i Matuszewska. W latach 50. XX wieku szkoła została zlokalizowana u państwa Gadomskich, a zajęcia prowadziły panie:

  1. Kropidłowska
  2. Pabiańczyk
  3. Święcka
  4. Zielińska

W roku 1954 rozpoczęto budowę obecnie funkcjonującej placówki.  Pracowało w niej wielu nauczycieli. Dyrektorami w poszczególnych latach po wybudowaniu obecnej szkoły byli;

  1. Pan Edmund Prostek
  2. Pan Mirosław Korytkowski
  3. Pani Teresa Chludzińska

Od 2017 roku  funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani Róża Łępicka.

Obecnie kadrę pedagogiczną stanowią:

p. Róża Łępicka – dyrektor szkoły

p. Grażyna Charubin

p. Barbara Matejkowska

p. Teresa Pisiak

p. Agnieszka Domalewska

p. Małgorzata Piotrowska

p. Renata Sałek

p. Hanna Piwowarska

p. Milena Kownacka

p. Marta Potrzebko

p. Marzena Makowska-Boryszewska

p. Edyta Śmiarowska

p. Wioletta Odachowska

p. Dorota Szymańska

p. Magdalena Darmetko

Przez te wszystkie lata oblicze szkoły ulegało różnym zmianom. Zmieniał się jej wygląd i statut. Reforma oświaty wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawowa i trzyletnie gimnazjum. W 1999 r.  uczniowie,  którzy ukończyli szóstą  klasę, rozpoczęli naukę w klasie pierwszej nowo powstałych gimnazjów,  a uczniowie klasy ósmej kontynuowali naukę w szkole podstawowej. Dzieci z Rogienic Wielkich zostały objęte obwodem gimnazjum w Małym Płocku, do którego uczęszczali  uczniowie z Chludni, Kątów, Małego Płocka i Rogienic Wielkich . Szóstoklasiści kończyli edukację sprawdzianem. Pierwszy napisali  w 2002 r., czyli po realizacji drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI). W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa  z dniem 1 września 2017 roku Szkołę Podstawową w Rogienicach Wielkich przekształcono ze struktury organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioklasową szkołę podstawową.

Szkoła  podejmuje działania wpływające na kreowanie pozytywnego i przyjaznego uczniom wizerunku szkoły, co w sytuacji niżu demograficznego i dużej konkurencji na rynku usług edukacyjnych wydaje się być  kluczową kwestią.
Placówka współpracuje z lokalnymi instytucjami, tj. Biblioteką Publiczną,  Świetlicą Wiejską , Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku.

      Nauczyciele realizują projekty dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym szkoła otwiera przed uczniem nowe możliwości, motywuje do nauki, zwiększając szanse edukacyjne dzieci.  Kontynuują inicjatywy, takie jak: Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, które stanowią  okazję do spotkań pokoleniowych i promocji szkoły w środowisku.      Pozytywny obraz szkoły tworzą rodzice naszych uczniów. Ich aktywne uczestnictwo w życiu placówki jest dowodem tego, że ich dzieci trafiły w dobre ręce, a w murach  szkoły dba się o wszechstronny rozwój  ucznia: edukację, rozwój społeczny, rozkwit talentów, bezpieczeństwo na co dzień.